dom muzyka seniora

Regulamin przyjęć

Przyjmujemy do Domu Muzyka Seniora na pobyty krótko lub długoterminowe osoby w zasadzie związane ze środowiskiem muzycznym. Możemy zaoferować 2 rodzaje przyjęć:

 1. pełnopłatne
 2. odpłatne częściowo pod warunkiem otrzymania skierowania i dopłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej

 

REGULAMIN

przyjęć do Domu Muzyka Seniora

uchwalony przez połączone: Radę i Zarząd Fundacji w dniu 15.05.2013 r.

§ 1

Dom Muzyka Seniora jako Niepubliczny Zakład Opieki Społecznej działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12.III.2004 r o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r nr.115 poz.728),
 • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.X.2005 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z r. 2005 nr 217 poz. 1837),
 • Statutu Fundacji,
 • niniejszego Regulaminu.

§ 2

Dom Muzyka Seniora zapewnia opiekę społeczną osobom niesprawnym fizycznie lub społecznie oraz osobom w wieku podeszłym.

§ 3

Uprawnionymi do opieki w Domu Muzyka Seniora są osoby wymagające opieki całodobowej z zakwaterowaniem:

 • muzycy legitymujący się co najmniej 10-letnim okresem działalności artystycznej,
 • osoby ze środowiska muzycznego legitymujące się co najmniej 20-letnim okresem pracy w instytucjach muzycznych lub aktywności na rzecz instytucji muzycznych,
 • osoby spoza środowiska muzycznego w wyjątkowych sytuacjach, jeśli swoim działaniem przyczyniły się w znaczny sposób do zaistnienia lub utrzymania Domu Muzyka Seniora.

§ 4

Przewiduje się dwie kategorie pensjonariuszy Domu Muzyka Seniora:

 • skierowani przez uprawnione do tego organy Pomocy Społecznej (a co za tym idzie ich pobyt jest dofinansowywany przez te organy),
 • bez skierowania na zasadzie pełnej odpłatności za pobyt.

§ 5

Każdy pensjonariusz musi zostać zakwalifikowany do pobytu w Domu Muzyka Seniora przez Komisję Kwalifikacyjną Fundacji powoływaną przez Radę Fundacji. Komisja Kwalifikacyjna jest organem opiniodawczym dla Zarządu Fundacji.

§ 6

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie do DMS Komisja Kwalifikacyjna uwzględnia m.in. następujące kryteria:

 • wymagany w pkt 3 staż lub zasługi,
 • sytuację rodzinną,
 • sytuację materialną,
 • stopień trudności życiowych.

§ 7

Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Zarząd Fundacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej i ewentualnej rozmowie z zainteresowanym lub opiekunem.

§ 8

Termin przyjęcia oraz wykaz sprzętów i rzeczy, które można zabrać ze sobą do Domu Muzyka Seniora ustala z przyszłym pensjonariuszem lub jego opiekunem Kierownik DMS.

§ 9

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzję o przyjęciu do DMS podejmuje Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Fundacji, po zapoznaniu się z opinią Komisji Kwalifikacyjnej. 

dom muzyka seniora

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie