Dom opieki Warszawa i okolice - Dom muzyka Seniora
Home » Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert, na posiedzeniu w dniu 06.05.2013, wybrała firmę TONIKO A. CZARNACKA z siedzibą w Warszawie, jako wykonawcę kompleksowego oznakowania wyposażenia ruchomego oraz tablicy informacyjnej Domu Muzyka Seniora w Kątach.

 

Zapytanie ofertowe

Zarząd Fundacji Dom Muzyka Seniora poszukuje:

  1. Wykonawcy kompleksowego oznakowania: pościeli, bielizny pościelowej, ręczników, obrusów itp.
  2. Wykonawcy kompleksowego oznakowania mebli i sprzętów ruchomych Domu Muzyka Seniora naklejkami samoprzylepnymi z 3-kolorowym nadrukiem.
  3. Wykonawcy tablicy informacyjnej.

pobierz dokument główny (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert, na posiedzeniu w dniu 24.01.2013, wybrała firmę REBUS Sp.z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Chotomowskiej przy ul. Lipowej 36D, 05-123 Chotomów, jako wykonawcę usługi kompleksowej obsługi gastronomicznej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Dom Muzyka Seniora” w Kątach w gm. Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim.

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert, na posiedzeniu w dniu 18.01.2013, wybrała firmę NZOZ IZI-MED s.c. z siedzibą w 28-800 Białobrzegach ul. 11 listopada 33, jako wykonawcę usługi kompleksowej obsługi pielęgniarsko-opiekuńczej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Dom Muzyka Seniora” w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy usługi kompleksowej obsługi pielęgniarsko-opiekuńczej dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej: „Dom Muzyka Seniora” w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą.

pobierz dokument główny (.pdf)

pobierz załącznik (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy usługi kompleksowej obsługi gastronomicznej dla pensjonariuszy Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą.

pobierz dokument główny (.pdf)

pobierz załącznik (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku 

Komisja ds. oceny ofert, na posiedzeniu w dniu 19.03.2012 r. wybrała firmę OAZA Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą we Władysławowie, ul. Cicha 8A, na wykonanie prac zagospodarowania terenu zieleni, zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu zieleni w Domu Muzyka Seniora, położonym przy ul. Brzozowej w Kątach w gminie Góra Kalwaria pod Warszawą.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy prac zagospodarowania terenu zieleni, zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu zieleni, na działce nr 250/9 przy ul. Brzozowej w Kątach w gminie Góra Kalwaria pod Warszawą.

Tytuł Projektu: „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą” Działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

pobierz dokument główny (.pdf)

 

Przetarg – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert na posiedzeniu w dniu 20.02.2012. wybrała firmę „Usługi geodezyjne W. Łoboda i A. Lampke z siedzibą w Warszawie jako wykonawcę zaktualizowanej mapy działki nr ew. 250/9 w Kątach Gm. Góra kalwaria do celów projektowych wraz z uzgodnieniami i opinią ZUD na potrzeby obiektu Dom Muzyka Seniora w budowie.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy zaktualizowanej mapy do celów projektowych działki nr ew. 250/9 z obrębu Kąty położonej we wsi Kąty ul. Brzozowa, gm. Góra Kalwaria, z projektowanymi naniesieniami oraz uzgodnienia i uzyskania opinii ZUD dla nowego ułożenia przewodów infrastruktury technicznej (po korekcie ich przebiegu) na potrzeby budynku „Domu Muzyka Seniora” w budowie.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny i wyboru ofert na posiedzeniu dniu 7.11.2011 wybrała firmę Biuro Handlowe TONIKO z siedzibą w Warszawie ul. Na uboczu 2, do wykonania projektu aranżacji wnętrz oraz kompleksowego wyposażenia wnętrz zgodnie z przygotowanym projektem – w Domu Muzyka Seniora położonym przy ul. Brzozowej w Kątach w gm. Góra Kalwaria.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy projektu aranżacji wnętrz oraz kompleksowego wyposażenia wnętrz zgodnie z przygotowanym projektem, w Domu Muzyka Seniora, położonym przy ul. Brzozowej w Kątach w gminie Góra Kalwaria pod Warszawą.

Tytuł Projektu: „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą”.

Działanie 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

pobierz dokument główny (.pdf)

pobierz załącznik 1 (.pdf)

pobierz załącznik 2 (.pdf)

pobierz załącznik 3 (.pdf)

pobierz załącznik 4 (.pdf)

pobierz załącznik 5 – opis zamówienia (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny i wyboru ofert na posiedzeniu w dniu 23.09.2011 wybrała firmę OGRODOWNIA Sp. z o. o. z siedzibą w Łazach przy ul. Rolnej 3, do wykonania projektu zagospodarowania zieleni wokół Domu Muzyka Seniora w Kątach w gm. Góra Kalwaria. Projekt współfinansowany jest ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007 – 2013.

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie projektu (wykonawczego) zagospodarowania terenu zieleni na działce nr 250/9 (uwaga: do 9.9. br. błędnie podawaliœmy nr 250/1) przy ul. Brzozowej w Kątach w gminie Góra Kalwaria pod Warszawą.

pobierz dokument (.pdf)

 

Przetarg – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert i wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2010 r wybrała firmę WINNICKI” z siedzibą w Sochaczewie, do budowy Domu Muzyka Seniora w Kątach w gm. Góra Kalwaria współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach RPO WM 2007 – 2013.

 

Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przedstawiona przez nas dokumentacja w dniu dzisiejszym, tj. 13 lipca 2010 roku zostanie uzupełniona o projekty z branży sanitarnej i elektrycznej. Wczoraj udostępniliœmy do Państwa wglądu jedynie przedmiary wraz ze standardami. W celu odbioru kompleksowej dokumentacji proszę kontaktować się zatem z panem Jackiem Chudziakiem.

Przechodząc do treœci Umowy, informujemy, że dodatkowe roboty nie przekroczą kwoty przyznanej dotacji, ponieważ budżet Projektu jest œściśle okreœlony. Zatem zaproponowana przez Państwa w ofercie cena ryczałtowa powinna odzwierciedlać kompleksowe wykonanie robót.

W chwili obecnej nie dysponujemy wiedzą na temat dokładnego terminu rozliczenia inwestycji przez instytucję unijną, niemniej jednak œredni okres rozliczeniowy wynosi od 3-5 miesięcy. Formalne warunki, które będą podstawą rozliczenia Inwestycji znajdują się na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych http://rpo.mazowia.eu/data/other/zasady_realizacji_projektu_z_dn._20_marc.pdf

Informujemy, że Państwa sugestie co do wprowadzania okreœlonych zapisów do Umowy na tym etapie przetargu nie mogą być uwzględnione. Etap negocjacyjny co do jej treœci odbywa się z generalnym wykonawcą, którego oferta na podstawie przedstawionych przez nas warunków w zapytaniu ofertowym została wybrana jako najkorzystniejsza.

W kwestii „zwłoki lub opóźnienia (§ 13 Umowy) – powinno być wpisane w treœć umowy „opóźnienie”.

Pod pojęciem zawartym w pkt 1.1.10 zapytania ofertowego – „zakup sprzętu i wyposażenia wraz z montażem integralnie związanych z projektem” należy rozumieć: zakup, dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia do kuchni i łazienek.

Z uwagi na otrzymane pytania od jednego z Generalnych Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w przetargu na wybór generalnego wykonawcy w rozumieniu zapytania ofertowego, informujemy, że:

– nie jest możliwe przesunięcie terminu składania ofert na póŸniejszy termin,

– przedmiary oraz specyfikacje instalacji sanitarnych oraz częœci robót elektrycznych począwszy od dnia dzisiejszego, tj. od 12 lipca 2010 r. są dostępne w siedzibie Inwestora Zastępczego Spółki MBJ Corporation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Leonidasa 72 lok 2, 02-239 Warszawa,

– otwarcie ofert nie będzie miało charakteru publicznego,

– oœwiadczenie o niekaralnoœci powinny dostarczyć nie tylko osoby kierujące budową, ale także kierownictwo firmy,

– dostarczenie zaœwiadczenia o niekaralnośœci z Krajowego Rejestru Karnego jest niezbędne w celu przejœcia etapu oceny formalnej, która przebiega na zasadzie spełnia/nie spełnia warunku,

– rozdział XI pkt 3 lit. e – wyjaśniamy, że oferent będzie otrzymywał większą iloœść punktów za skrócenie terminu realizacji inwestycji okreœlonego w zapytaniu.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja d/s oceny ofert na posiedzeniu w dniu 20.06.2010. wybrała firmę UWZB Waldemar Błachowicz z siedzibą w Kotuniu, ul Albinów 5D na wykonawcę przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich robót budowlanych i drogowych niezbędnych do dokumentacji przetargowej dla obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach, gmina Góra Kalwaria.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich robót budowlanych i drogowych niezbędnych do dokumentacji przetargowej dla obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach, gmina Góra Kalwaria.

pobierz dokument (.pdf)

 

Przetarg – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert i wyboru INWESTORA ZASTĘPCZEGO na posiedzeniu 20 maja 2010 wybrała ofertę MBJ Corporation Sp. z o. o., do realizacji budowy Domu Muzyka Seniora w Kątach w gm. Góra Kalwaria współfinansowanej ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM2007 – 2013.

 

Zapytanie ofertowe na wybór inwestora zastępczego

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert na posiedzeniu w dniu 09.04.2010 wybrała ofertę firmy PROJ-DROG z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilanowskiej 85/30 jako wykonawcę projektu wykonawczego obsługi komunikacyjnej obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach, gmina Góra Kalwaria.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy projektu obsługi komunikacyjnej obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach, gmina Góra Kalwaria. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu wykonawczego drogowego.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert posiedzeniu w dniu 7.04.2010 wybrała firmę Europejskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą Warszawie przy ul. Kopernika 34, jako wykonawcę przygotowywania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzania i koordynowania procedur przetargowych dla Fundacji Dom Muzyka Seniora w projekcie pn „Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria”.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór Przedsiębiorcy odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz za przeprowadzanie i koordynowanie procedur przetargowych dla Fundacji Dom Muzyka Seniora.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert na posiedzeniu w dniu 19.02.2010 wybrała firmę „Ogrodownia” Sp z o.o. z siedzibą Łazach ul. Rolna 3 jako wykonawcę prac polegających na usunięciu z terenu nieruchomości położonej w Kątach, gmina Góra Kalwaria, działka nr ewidencyjny 250/9 obręb 0019, drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją polegającą na wybudowaniu Publicznego Domu Opieki Społecznej „Dom Muzyka Seniora”.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy prac polegających na usunięciu z terenu nieruchomości położonej w Kątach, gmina Góra Kalwaria, działka nr ewidencyjny 250/9 obręb 0019, drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją polegającą na wybudowaniu Publicznego Domu Opieki Społecznej „Dom Muzyka Seniora” dla której Zamawiający uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. oceny ofert na posiedzeniu w dniu 29.01.2010 wybrała firmę TANAKE z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 436, jako wykonawcę projektu technologicznego kuchni dla obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach Gm. Góra Kalwaria.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy projektu technicznego kuchni dla obiektu Dom Muzyka Seniora w Kątach, Gm. Góra Kalwaria.

pobierz dokument (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie wyniku

Komisja ds. wyboru ofert na posiedzeniu w dniu 20.05.2009 wybrała firmę „Usługi geodezyjne W. Łoboda i A. Lampke” z siedzibą w Warszawie, na wybór wykonawcy mapy do celów projektowych działki nr ew. 250/9 z obrębu Kąty położonej we wsi Kąty ul. Brzozowa, gm. Góra Kalwaria, z projektowanymi naniesieniami oraz uzgodnienia i uzyskanie opinii ZUD dla nowego ułożenia przewodów infrastruktury technicznej na potrzeby budynku „Domu Muzyka Seniora” w budowie.

 

Zapytanie ofertowe

na wybór wykonawcy mapy do celów projektowych działki nr ew. 250/9 z obrębu Kąty położonej we wsi Kąty, ul. Brzozowa, gm. Góra Kalwaria, z projektowanymi naniesieniami oraz uzgodnienia i uzyskania opinii ZUD dla nowego ułożenia przewodów infrastruktury technicznej na potrzeby budynku „Domu Muzyka Seniora” w budowie.

pobierz dokument (.pdf)

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami!

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie

Dom Opieki Piaseczno
Dom Opieki Góra Kalwaria