Dom opieki Warszawa i okolice - Dom muzyka Seniora
Home » Statut Fundacji

Statut Fundacji

Statut Fundacji  „Dom Muzyka Seniora”
Tekst jednolity

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Dom Muzyka Seniora” zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez fundatora Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie, aktem notarialnym  Rep. 2402/2004  przed Notariuszem Hanną Kacprzak-Kucharską w dniu 25.03.2004.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. 46/1991 poz. 203), ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 96/2003 poz.873 z późn. zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w Statucie organy. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może zawierać ponadto znak graficzny Fundacji.

 § 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Adres siedziby Fundacji: Kąty ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju. Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować po wniesieniu wkładu materialnego osoby fizyczne i prawne z kraju i zagranicy.

§ 6

1.  Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbliżonych celach.
2.  Fundacja może tworzyć spółki oraz jednostki terenowe np. oddziały, filie, zakłady jak również przystępować do spółek.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest:
1. pozyskiwanie środków finansowych na budowę (ewentualnie remont lub rozbudowę) obiektów, które pozwolą na zorganizowanie Domu Muzyka Seniora stanowiącego dom opieki dla artystów-muzyków, w tym kompozytorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej (samotność, zaawansowany wiek, niesprawność, choroba, w tym choroby zawodowe muzyków).
Realizacja tego zadania ma spowodować stworzenie godnych warunków życia i fachowej opieki pensjonariuszom Domu Muzyka Seniora.
2. wspieranie finansowe Domu Muzyka Seniora.
3. popularyzowanie idei Domu Muzyka Seniora.
4. dbałość o dobro pensjonariuszy Domu Muzyka Seniora.
5. finansowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie w sprawności i modernizację nieruchomości Domu Muzyka Seniora.

§ 8

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność określoną w  § 7.
2. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w paragrafie 10 A ust. 1 niniejszego Statutu.
3. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w paragrafie 10 A ust. 2 niniejszego Statutu.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią: Fundusz Założycielski w kwocie 2.000zł, z której to kwoty 1.000zł Fundatorzy przeznaczają na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej, oraz inne dochody z następujących źródeł:
1. dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych,
2. zbiórek i imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych, w tym odsetek bankowych od wkładów pieniężnych i papierów wartościowych,
4. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację zgodnie ze statutem,
5. dochody wynikające z gospodarowania prawami autorskimi i pokrewnymi
6. innych wpływów

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1.1. działalności agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
1.2. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
1.3. pozostałego drukowania (PKD 18.12.Z);
1.4. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
1.5. reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
1.6. działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
1.7. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);

§ 10A

1. Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1.1. Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD.90.01.Z);
1.2. Działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
1.3. Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
1.4. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z).

2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
2.1. Pomocy społecznej z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z);
2.2. Pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
2.3. Pozostałej pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
2.4. Pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
2.5. Działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD.90.01.Z);
2.6. Działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
2.7. Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
2.8. Pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z);
2.9. Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD-47.19.Z);
2.10. Wydawaniu czasopism i pozostałych periodyków (PKD-58.14.Z);
2.11. Pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD-63.99.Z);
2.12. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD-72.20.Z);
2.13. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konkursów (PKD-82.30.Z);
2.14. Pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD-85.59.B);
2.15. Działalności wspomagającej edukację (PKD-86.60.Z);
2.16. Działalności bibliotek (PKD-91.01.A);
2.17. Działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD-93.13.Z).
3. Wynagrodzenie Fundacji za odpłatną działalność pożytku publicznego nie może przekraczać wartości wynikającej z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności.
4. W przypadku prowadzenia przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 10B

Niedozwolone  jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż od osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 § 11

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację każdego z etapów działalności Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po stwierdzeniu, że stan czynny spadku przewyższa znacznie znane długi spadkowe. W przeciwnym razie Zarząd spadek odrzuca.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
– Rada Darczyńców
– Rada Fundacji
– Zarząd Fundacji

§ 14

1. Rada Fundacji składa się z  minimum 5 członków powoływanych na okres 6 lat w I-szej kadencji. Następne kadencje Rady trwają 4 lata. Członków Rady powołuje Fundator, którego reprezentuje każdorazowo aktualny Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Upływ kadencji nie jest przeszkodą do dalszego uczestnictwa w Radzie Fundacji w przypadku dalszego powołania.
2. Osoba powołana w skład Rady w trakcie trwania kadencji pełni tę funkcję do końca tejże kadencji.
3. Organizację pracy Rady Fundacji określa regulamin przez nią uchwalony. Członkowie Rady mają obowiązek:
1. brania czynnego udziału w pracach Fundacji
2. popularyzowania jej celów
3. inspirowania pożądanych kierunków działalności Fundacji
4.Udział Rady w pracach Fundacji jest honorowy.
5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby:
a. będące członkami Zarządu Fundacji ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów oraz członków Zarządu Fundacji,
2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz corocznych, merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu,
3. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji,
4. wyrażenie zgody na połączenie Fundacji z inną Fundacją,
5. reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu Fundacji, Radę Fundacji reprezentuje dwóch jej członków, w tym Przewodniczący, jego Zastępca lub Sekretarz,
6. ustalanie wysokości i formy wynagradzania Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu
7. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.

  § 16

1. Decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Fundacji. Do ważności podjętej uchwały wystarczy obecność 5 członków Rady w tym jej przewodniczącego lub zastępcy.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w razie potrzeby lub na wniosek Zarządu Fundacji, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym członek Zarządu.

    § 17

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 – 5 członków, w tym Prezesa  Fundacji, dwóch Wiceprezesów oraz dwóch Członków powoływanych przez Radę na czas nieoznaczony.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z dniem odwołania członka przez Radę Fundacji z ważnych powodów. Zrzeczenie się funkcji członka Zarządu wymaga uzgodnienia  z Radą Fundacji terminu zaprzestania udziału w pracach Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje bieżącą działalnością Fundacji a w szczególności:
a/ podejmuje czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
b/ uchwala wieloletnie i roczne plany działalności Fundacji
c/ sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji
d/ przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy
e/ tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji.

§ 19

Decyzje Zarządu Fundacji podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
Do składania oświadczeń woli wywołujących skutki finansowe w imieniu Fundacji uprawnionych jest jednocześnie dwóch członków Zarządu Fundacji. Sprawy porządkowe mogą być podpisywane przez jednego członka Zarządu. Prezes Zarządu Fundacji może działać poprzez swoich pełnomocników lub delegatów, w zakresie określonym w tych pełnomocnictwach.
Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu Fundacji lub pełnomocnicy Prezesa Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Wysokość i formę wynagrodzenia określi Rada Fundacji w formie uchwały.
W posiedzeniach Zarządu Fundacji może brać udział z głosem doradczym członek Rady.

§ 20

1. Osoby wspomagające swoim autorytetem działalność Fundacji mogą być powołane przez Radę na wniosek Zarządu do  Kapituły Fundacji. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
2. Osoby (prawne lub fizyczne), które dokonają na rzecz Fundacji dotacji lub darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 50.000 zł uzyskają tytuł Darczyńcy i mogą stworzyć Radę Darczyńców.
3. Kapituła i Rada Darczyńców są ciałami doradczymi organów Fundacji i działają honorowo.
4. Osobie fizycznej lub prawnej, która przyczyni się do zasilenia Fundacji w znaczne wartości majątkowe  Rada Fundacji może przyznać tytuł „Przyjaciela Fundacji”.
Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 22

1. Dla efektywniejszego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, jedynie w przypadku gdy połączenie to nie zmieni w istotny sposób celu Fundacji.
2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu dla realizacji którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych lub majątku. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w trybie jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że Rada Fundacji uchwałą postanowi inaczej.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany (odpłatnie lub w wyjątkowo nieodpłatnie) na cele statutowe Fundacji.

   § 23

Fundacja składa Ministrowi Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej corocznie, w terminie ustawowym, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
Sprawozdanie podpisuje Prezes Zarządu.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 roku.

Skontaktuj się z nami!

© DOM MUZYKA SENIORA Kąty, ul. Brzozowa 24, 05-532 Baniocha, woj. mazowieckie

Dom Opieki Piaseczno
Dom Opieki Góra Kalwaria